Başvuru

Yurt dışından akademisyenler, Çukurova Üniversitesi öğretim üyelerinin daveti üzerine belirli bir süre araştırma faaliyetinde bulunabilir veya Çukurova Üniversitesinde yürütülen araştırma projelerinde görev alarak ya da burslu olarak Çukurova Üniversitesindeki bir öğretim üyesinin danışmanlığında/gözetiminde lisansüstü öğrenci veya doktora sonrası araştırmacı olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılabilir.

Üniversitemiz, aşağıdaki dört kategori kapsamında misafir akademisyen kabul etmektedir:

a. Kıdemli Misafir Araştırmacı (Senior Visiting Fellows): Yurt dışındaki herhangi bir kurumda veya yükseköğretim kurumunda doçent, yardımcı doçent kadrosunda (veya farklı yükseköğretim sistemlerinde dengi kadroda) öğretim elemanı olarak çalışan misafir akademisyenler.

b. Misafir Araştırmacı (Visiting Fellows): Yurt dışındaki herhangi bir kurumda, yükseköğretim kurumunda doktora sonrası araştırmacı veya okutman kadrosunda veya farklı yükseköğretim sistemlerinde dengi kadrolarda öğretim elemanı olarak çalışan misafir akademisyenler.

c. Misafir Lisansüstü Öğrenci (Visiting Postgraduate Candidates): Yurt dışındaki herhangi bir kurumda veya yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan ve danışmanı, enstitüsü veya üniversitesinden lisansüstü öğrenci olduğunu gösterir belge ibraz edebilen misafir akademisyenler.

ç. Misafir Profesör (Visiting Professor): Yurt dışındaki herhangi bir kurumda veya yükseköğretim kurumunda profesörlük kadrosunda öğretim elemanı olarak çalışan misafir akademisyenler.

 • Misafir akademisyenlerin Çukurova Üniversitesine kabulünde ön şart, Çukurova Üniversitesinde görev yapan bir öğretim elemanının davet etmesi veya araştırmacıya danışmanlık yapmayı kabul etmesidir.
 • Misafir akademisyenler, Çukurova Üniversitesine ait kurallara ve yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Yol gideri, barınma ve yaşam giderleri, misafir akademisyenlerin kendi sorumluluğundadır. Misafir akademisyenlerin ziyaret sürelerini kapsayan kendi sağlık/seyahat sigortalarını yaptırmaları ve araştırmalarına başlamadan önce sigorta poliçelerinin bir nüshasını ibraz etmeleri gerekir. Oturma izninin alınması gerektiği hallerde ilgili işlemlerin tamamlanması misafir akademisyenin kendi sorumluluğundadır.
 • Misafir akademisyenlere “Çukurova Üniversitesi Misafir Akademisyen Tanıtım Kartı” verilir. Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi, yemekhanesi ve bilişim sisteminden ziyaretçi statüsünde faydalanırlar. Ofis, laboratuvar vb. olanakların sağlanıp sağlanamayacağı hususuna misafir edildiği birimin yetkili kurulları karar verir.
 • Başvurular, resmi onay süreçlerinin 1 ay sürebileceği dikkate alınarak yapılır.

Misafir Profesör ve Kıdemli Misafir Araştırmacılara Yönelik İşlemler

Misafir profesörleri ve kıdemli misafir araştırmacıları davet etmek isteyen Çukurova Üniversitesi öğretim elemanları, dilekçeyle bağlı oldukları birimin yetkili kuruluna başvurur. Söz konusu dilekçe ekinde sunulması gereken belgeler şunlardır:

 • Davet edilecek adayın özgeçmişi,
 • Bağlı bulunduğu kurumdan resmi bir yazı,
 • Ne süreyle ve amaçla davet edileceğini açıklayan bilgi formu (Ek-2) ve
 • Taahhütname (Ek-1)

İlgili birimin yönetim kurulu davet talebine yönelik nihai kararı verir. Kurul kararı, dilekçe ekinde yer alan belgelerle birlikte ilgili birim yetkilisi tarafından uygunluk kontrolünü yapmak üzere Çukurova Üniversitesi Dış İlişkiler Birimine gönderilir. Başvurular, Dış İlişkiler Birimince nihai onay alınmak üzere Rektörlüğe gönderilir.

Misafir Araştırmacı ve Misafir Lisansüstü Öğrencilere Yönelik İşlemler

Misafir araştırmacıları ve misafir lisansüstü öğrencileri kabul eden Çukurova Üniversitesi öğretim elemanları, dilekçeyle bağlı oldukları birimin yetkili kuruluna başvurur. Dilekçe ekinde sunulması gereken belgeler şunlardır:

 • Kabul edilen adayın özgeçmişi,
 • Çalıştığı kurumdan personel olduğuna dair resmi yazı veya danışmanından referans mektubu,
 • Bilgi formu (Ek-3),
 • Detaylı İş Planı (Ek-4) ve
 • Taahhütname (Ek-1).

Başvurulan birimin yetkili kurulu, misafir araştırmacılar ve misafir lisansüstü öğrencilerin davet edilip edilmeyeceğine dair ön kararı verir. İlgili birimin yönetim kurul kararı, dilekçe ekinde yer alan belgelerle birlikte ilgili birim yetkilisi tarafından uygunluk kontrolünü yapmak üzere Çukurova Üniversitesi Dış İlişkiler Birimine gönderilir. Başvurular, Dış İlişkiler Birimince nihai onay alınmak üzere Rektörlüğe gönderilir.