Başvuru

Doktora Eş Danışmanlık Anlaşması Nedir?

Çukurova Üniversitesi ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında eş danışmanlı doktora tezlerinin yürütülmesi ve başarılı öğrencilere her iki kurum tarafından doktora derecesinin verilmesi amacıyla imzalanan anlaşmalardır. Eş danışmanlık anlaşmaları, doktora öğrencilerinin Çukurova Üniversitesi ve partner üniversite arasındaki bilimsel işbirliği ile birbirlerini tamamlayıcı bilgi birikimi ve araştırma olanaklarından yararlanmasını sağlamayı amaçlar ve doktora tez çalışmasının bu bağlamda yürütülmesi ve yazılmasına olanak tanır.

Eş danışmanlık anlaşmaları, her öğrenci için münferit olarak düzenlenir ve anlaşma tekliflerinin uygunluğu değerlendirilirken ilgili doktora çalışmasının gerektirdiği araştırma ve olanaklar bakımından yurt dışı üniversiteden ikinci bir danışmanın atanmasının getireceği pozitif katkı göz önünde bulundurulur.

Eş danışmanlık anlaşması, İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanmış örnek anlaşma kullanılarak imzalanabilir. Örnek anlaşma için tıklayınız.

 

Eş Danışmanlı Doktora Tezi Hazırlayacak Öğrencilere Yönelik Başvuru Kriterleri

Çukurova Üniversitesi Enstitülerinde bir doktora programına kayıtlı öğrencilerden, eş danışmanlık anlaşması kapsamında eş danışmanlı doktora tezi hazırlamak isteyenler, asgari aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

  • Yeterlik sınavını başarıyla tamamlamış olması,
  • Eş danışmanlık anlaşması imzalanmak istenen partner üniversitenin yabancı dil kriterini karşılaması,
  • Partner üniversitenin ilgili biriminin akademik kurulu kabulü,
  • Çukurova Üniversitesindeki danışmanın ve ilgili anabilim dalı akademik kurulunun kabulü.

Eş Danışmanlı Doktora Tezi Hazırlayacak Öğrencilerin İzleyeceği Prosedür

Eş danışmanlık anlaşması kapsamında eş danışmanlı doktora tezi hazırlamak isteyen ve gerekli şartları taşıyan öğrenciler, aşağıda belirtilen prosedürü izler:

  • Kendi kurumundaki danışmanının onayını alır ve danışmanının bilgisi ve denetiminde partner üniversite ve eş danışmanını belirler.
  • Eş danışmanlık anlaşmasının ilgili bölümlerini, partner üniversite ve eş danışmanla birlikte doldurur ve dilekçe ekinde ilgili Enstitü anabilim dalı akademik kurulunun görüşüne sunar.
  • Dilekçe ekinde ayrıca doktora tezinin neden eş danışmanlık kapsamında yapılması istendiğine ilişkin açıklamaların yer aldığı ve her iki danışmanın imzasını içeren niyet mektubunu da ilgili Anabilim Dalı başkanlığına verir
  • Gerekli olduğu hallerde danışmanının ve ilgili Enstitünün bilgisi ve denetiminde anlaşma içeriğinde değişiklik yapabilir, bu değişikliği Enstitü Yönetim Kurulunun onayına sunar ve bununla ilgili karşı kurumla koordinasyonu sağlar.

Eğitim-Öğretim Ücreti

Eş danışmanlı doktora tezi hazırlayan öğrenciler, Çukurova Üniversitesinin eğitim-öğretim ücreti yükümlülükleri bakımından 2547 sayılı Kanunun 46’ncı maddesine tabidir. Partner üniversiteye yapılacak öğrenim ücreti ödemelerine ilişkin hususlar, eş danışmanlık anlaşmasında belirtilir. Eğitim ve öğretim ücretine ilişkin sorumluluk, öğrencilere aittir.

Mali Yükümlülükler

Konaklama ve seyahat masrafları, vize harcı, sağlık ve sorumluluk/kaza sigortası ve benzeri kişisel harcamalar öğrencilerin sorumluluğundadır.