Hedefler

Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi 2018-2022 ve Üniversitemiz 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı, Üniversitemiz Uluslararasılaşma Strateji Belgesinin hazırlanmasına temel teşkil eden iki ana politika belgesidir.

Üniversitemiz 2019 – 2023 Dönemi Stratejik Planı

Yükseköğretim Kurulunca Üniversitemizin Aday Araştırma Üniversitesi seçilmesi ve uluslararasılaşma alanında belirlediği 20 pilot üniversite arasında yer alması, Üniversitemizin 2019-2023 Dönemi için hazırladığı Stratejik Planda Üniversitemiz misyon ve vizyon beyanlarının değiştirilmesi ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Araştırma odaklı ve uluslararasılaşmayı hedefleyen Üniversitemizin, misyon ve vizyon beyanlarında bu doğrultuda güncelleme yapılmış ve bölgesel kalkınmaya ve topluma katkısına vurgu yapılmıştır.

Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planında temel stratejik amaçlarından biri, “Üniversitemizin bölge, ülke ve uluslararası düzeylerde ilişkilerinin geliştirilmesi ve toplumsal katkısının artırılması” olarak belirlenmiştir. Bu Strateji Belgesi de bu stratejik amaç doğrultusunda Üniversitemizin uluslararası düzeyde ilişkilerinin geliştirilmesi amacına hizmet etmek üzere ve aşağıda listelenen stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunulması amacıyla bir “eylem planı” niteliğinde hazırlanmıştır:

·         Üniversitemizin bölge, ülke ve uluslararası tanınırlığını artırmak.

·         Üniversitemizce sunulan eğitim, sertifika programlarından yararlanma düzeyini artırmak.

·         Kültür, sanat, spor ve topluma hizmet projelerini artırmak ve uluslararası niteliklerini geliştirmek.

·         Üniversitemizin, mezunları ile ilişkisini artırmak.

Türkiye’nin yükseköğretimde uluslararasılaşma stratejilerinin hayata geçirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Uluslararasılaşma alanında pilot üniversite olarak seçilen Çukurova Üniversitesi, Aday Araştırma Üniversitesi misyonuna paralel olarak uluslararasılaşma alanında mevcut güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymayı ve buna yönelik gerekli eylemleri belirleyerek 4 yıllık planlama dönemi çerçevesinde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla Üst Yönetimince “Çukurova Üniversitesi Uluslararasılaşma Stratejisi Geliştirme Komisyonu” kurulmuştur.

Komisyon bünyesinde oluşturulan Uluslararası Öğrenci, Uluslararası Araştırma ve Uluslararası Eğitim Çalışma Gruplarınca uluslararasılaşmanın gerçekleştirilmesinde önemli olan bilimsel altyapı (uluslararası eğitim veren bölüm sayısı, yabancı dil bilgisi, uluslararası öğretim elemanı sayısı, araştırma olanakları, vb) ve fiziki altyapı (barınma ve yurt olanakları), gelen tam zamanlı uluslararası öğrenci profili yeniden değerlendirilmiş ve geleceğe yönelik olarak aşağıdaki alanlarda somut eylemler belirlenmiştir:

·         Üniversitenin uluslararası saygınlığı ve profili,

·         Uluslararası müfredat ve öğrencilerin uluslararasılaşma deneyimi,

·         Üniversite çalışanlarının uluslararasılaşması,

·         Uluslararası öğrenci,

·         Uluslararası araştırma ve bilgi paylaşımı,

·         Uluslararası mezun ağı,

·         Uluslararsılaşmış üniversite hizmetleri.

 Komisyon çalışması sonucu “Uluslararası Öğrenci, Uluslararası Araştırma ve Uluslararası Eğitim” başlıkları altında Üniversitemiz stratejik hedefleri belirlenerek bunlara yönelik performans göstergeleri ve sorumlu birimlerin belirlendiği bir eylem planı oluşturulmuştur.

Uluslararasılaşma Stratejisi

Uluslararası Öğrenci

 

Stratejik Hedef 1: Uluslararası öğrenci sayısının arttırılması

Stratejik Hedef 2: Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimi alanında işbirliğinin ve

değişim programlarına katılımcı sayısının arttırılması

Stratejik Hedef 3:Yükseköğretim alanında uluslararası görünürlüğünün arttırılması

Uluslararası Araştırma

 

Stratejik Hedef 1: Üniversitemizin uluslararası araştırma alanında işbirliği potansiyelinin arttırılması

Stratejik Hedef 2: Sanayi-Üniversite İşbirliğinin arttırılması

Stratejik Hedef 3: Araştırma altyapısı ve olanaklarının iyileştirilmesi ve araştırmaya yönelik kaynakların artırılması

Stratejik Hedef 4: Misafir akademisyen / Yabancı öğretim elemanı sayısının arttırılması

Uluslararası Eğitim

 

Stratejik Hedef 1: Uluslararası öğretim elemanı sayısının arttırılması

Stratejik Hedef 2 Yabancı dilde eğitim programları sayısının arttırılması

Stratejik Hedef 3: Akademisyenlerin yabancı dilde eğitim verme kapasitelerinin arttırılması

Stratejik Hedef 4: Uluslararasılaşmış müfredat oluşturulması